Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr VII/2011 z dn. 12 maja 2011 r.


Protokół Nr VII /2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

12 maja 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Obecnych na sesji - 15 - wszyscy obecni

Obrady sesji zakończono - 1405

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

przejścia i przejazdu na działce nr 377/10 położonej przy ulicy Armii

Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 202,

położonej przy ul. Kościuszki w obrębie miasta Dobra,

- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na

współwłasność gruntu Gminy Dobra,

dziecięcych,

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011

roku.

3. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY SESJAMI.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad bez żadnych wprowadzonych zmian został przyjęty przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią

Protokół bez uwag został przyjęty 15 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce nr 377/10 położonej przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 202, położonej przy ulicy Kościuszki w obrębie miasta Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że z uwagi na wystąpienie z wnioskiem mieszkańca o ustanowienie służebności drogowej na działce 377/10 położonej przy ulicy Armii Krajowej na rzecz działki 202 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202 położonych przy ul. Kościuszki proponuje się ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 377/10 na pasie gruntu o szerokości 3 m od ul. Armii Krajowej do granicy działki 202, o pow.84 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela w/w działki.

W poprzedniej uchwale, którą nam uchylono był zapis o wysokości czynszu dzierżawnego wraz z vatem i to nam zarzucono, stąd nowy projekt uchwały bez takiego zapisu.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce nr 377/10 położonej przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 202, położonej przy ulicy Kościuszki w obrębie miasta Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu Gminy Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel poinformowała, iż sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpi na rzecz najemcy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i Klubów dziecięcych

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że działając zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku, obowiązkiem Burmistrza jest prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, których dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wpis ten podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Proponujemy wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok

Skarbnik wyjaśnił, że w § 1 zwiększamy środki w wysokości:

  1. W rozdziale 900003 oczyszczanie miast i wsi 18.500,-zł - dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie czystości na drogach powiatowych;

  2. W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18.500,-zł. - dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych;

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

W § 3 zmiana paragrafu dochodów na właściwy.

W § 4 przesuwamy środki z planów zagospodarowania przestrzennego na budowę lokali socjalnych w Zapłociu.

Radni projekt uchwały bez uwag przyjęli jednogłośnie.

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku

Skarbnik wyjaśnił, że kredyt w wysokości 1.5000.000-zł. będzie zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Okres spłaty kredytu najdłużej będzie trwał do 10 lat, obsługa nastąpi ze środków budżetu Gminy zaś spłata zobowiązań kredytowych następować będzie z dochodów przekraczających wydatki budżetowe, ze źródeł poza kredytowych oraz nadwyżek budżetowych w kolejnych latach.

Taka kwota kredytu była zapisana w budżecie na rok 2011.

Radni przyjęli i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

3. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY SESJAMI.

Bardzo szczegółowo Pani Burmistrz Barbara Wilczek omawiała punkt po punkcie zakres spraw, które w okresie od 14 lutego do 29 kwietnia 2011 r. zostały rozpatrzone i załatwione (informacja w załączeniu do protokołu).

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk - ponownie poruszyła temat umów zleceń, jakie wykazują radni w swoich oświadczeniach majątkowych.

Czy żaden z radnych nie ma umów podpisanych z Burmistrzem. Szczególnie chodziło radnej o radnego Damiana Padzińskiego i radną Dorotę Grzywacz.

P. Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że nie podpisywała żadnemu z wymienionych radnych umów cywilno-prawnych.

Radny Damian Padziński odpowiedział natomiast, że jest trenerem w Klubie Sportowym ”Sarmata” i stąd umowy zlecenia w jego oświadczeniu.

Natomiast radna Dorota Grzywacz, oświadczyła, że nie musi odpowiadać na pytanie z kim ma podpisaną umowę zlecenia.

Radna Maria Bąk przypomniała, że już wcześniej prosiła o odpowiedź na piśmie w wyżej wymienionej sprawie, której nie otrzymała.

Następnie P. Burmistrz odpowiedziała na wszystkie zapytania, które zadawano na komisjach i sesji (odpowiedzi w załączeniu do protokołu).

Innych wniosków i zapytań radni nie zgłosili.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 1405

zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 28-06-2011 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 28-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2011 09:28