Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr IV/2011 z dn.28.01.2011 r.


Protokół Nr IV /2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

28 stycznia 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali Sportowej

w Dobrej.

Początek obrad - godzina 1400

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 12

Nieobecni na sesji - Radna Jolanta Siekiera i Radny Piotr Gałka

Obrady sesji zakończono - 1610

Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady stwierdził , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA REJONOWEGO W

NOWOGARDZIE ORAZ PRZYCHODNI W DOBREJ

3. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2011 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na

2011 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i

Rolnictwa na 2011 rok,

- w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich

Eroregionu Pomerania,

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra,

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie

Gminy Dobra,

- w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Gminę Dobra,

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z

dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie

miasta i gminy.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad bez żadnych uwag został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią

Protokół bez uwag został przyjęty 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2 INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA

REJONOWEGO W NOWOGARDZIE ORAZ PRZYCHODNI

W DOBREJ.

Na obrady sesji został zaproszony Dyrektor SPSzR Pan Kazimierz Lembas, który szczegółowo omówił funkcjonowanie szpitala w Nowogardzie oraz przychodni w Dobrej.

Oznajmił, iż na dalsze trzy lata otrzymał kolejną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w takim stopniu jaką mieliśmy do dnia dzisiejszego..

Podziękował za bardzo dobra współpracę z Panią Burmistrz jak i również z Radą Miejską, życząc sobie jak dalszej takiej współpracy z organami gminy.

W dowód tak dobrej współpracy Pani Burmistrz Barbara Wilczek otrzymała akt pamiątkowy.

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał oraz poinformował, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2011 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na

2011 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i

Rolnictwa na 2011 rok.

Uchwały w sprawie planów pracy Rady bez żadnych uwag zostały większością głosów przyjęte.

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich

Euroregionu Pomerania.

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że w poprzedniej kadencji przedstawicielem była Pani Urszula Kołodziejczyk. Teraz jednak proponują, aby w skład Stowarzyszenia wchodzili gospodarze gmin. W związku z powyższym proponujemy, aby w skład weszła Pani Burmistrz Barbara Wilczek.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Eroregionu Pomerania została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra

Pani Burmistrz wyjaśniła - w okresie obowiązywania cen wzrosły i nadal wzrosną koszty eksploatacji urządzeń wodociągowych. Do analizy kosztów, przyjęto wzrost ceny energii elektrycznej w 2011 r. o 10 %. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 2008 r. przedsiębiorstwa wodociągowe zostały zobowiązane do przeprowadzania w ramach kontroli wewnętrznej, monitoringu jakości wody przeznaczonej do picia. Wiąże się to z dodatkowymi nakładami na badanie wody. Zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2011 r. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie, monitoring kontrolny zostanie rozszerzony o badanie wody w każdej z hydroforni oraz dwóch punktów na sieciach wodociągowych, co powoduje wzrost nakładów na badania wody. Także prognozy cen energii elektrycznej przewidują w 2011 r. wzrost o 10 %, wzrosną koszty obsługi o 6 % i opłaty środowiskowe za pobór wody o 4,0 %.

Analiza kosztów obsługi klienta, odczytów wodomierzy i rozliczenia odbiorców wykazała, że ustalone opłaty abonamentowe nie pokrywają ponoszonych kosztów.

Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (wzrost o 12 %).

Opłata abonamentowa w oparciu o wskazanie wodomierza (wzrost o 7,2 %).

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy na dostarczanie wody i opłaty abonamentowe w pełni pokryją przewidywane wydatki na tę działalność.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrej oczyści w ciągu roku obowiązywania taryf 87.000m3 ścieków, w tym 12.200 m3 ścieków dowożonych z szamb.

Wyeksploatowane urządzenia oczyszczalni ścieków „BIOBLOK WSM-400” wymagają dużych nakładów na zapewnienie ciągłej całodobowej pracy i utrzymania wymaganych przepisami jakości oczyszczonych ścieków. W całkowitych kosztach eksploatacji 348.700 zł. rocznie, aż 77 % to koszty obsługi i niezbędne remonty.

Ceny energii elektrycznej prognozowane są o wzrost w 2011 r. na poziomie 10 %, wzrosną także opłaty środowiskowe za zrzut ścieków oczyszczonych o 3,5 %. Mając powyższe na uwadze zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryfy na oczyszczanie ścieków wzrost o 7,8 %. Reasumując koszty skalkulowano na poziomie niezbędnym dla zaopatrzenia prawidłowej eksploatacji ujęć wody, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, przyjmując zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności spółki.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Radni przychylili się zatwierdzenia zaproponowanych przez spółkę podwyższonych stawek za wodę i odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 9 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących.

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra

Pani Burmistrz wyjaśniła że są to uchwały trudne do podejmowania jeśli przedstawiamy kalkulacje, które jak wiadomo nie biorą się z sufitu.

Są to stawki wyliczone i przeanalizowane, te stawki jak nam wiadomo są stawkami minimalnymi i dlatego, aby zakład się rozwijał należałoby je podwyższyć. Jesteśmy tu wszyscy po to, aby umieć takie sprawy argumentować.

Zamieścimy również informacje i uzasadnienia na temat podwyższonych stawek a gazecie naszej doberskiej.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały

Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra

Pani Burmistrz wyjaśniła, że został ustalony Regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Opracowany regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Radni przyjęli i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie zmiany uchwały Rady miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009

z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na

terenie miasta i gminy

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż poprzedni regulamin wynagradzania nie określał wysokości należnego dodatku, dlatego też należało wprowadzić zmiany dotyczące wskazania wysokości należnego dodatku.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za jednogłośnie.

Ad. pkt 4 INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Antoni Kontowicz - zawnioskował o zmianę godziny obrad sesji na godz.1200.

Radny Kazimierz Łojek - uważa, że większość radnych pracuje i obrady sesji powinny odbywać się w godzinach późniejszych.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że radni otrzymują dietę za utracone wynagrodzenie.

Zaś plusem wcześniejszych godzin obradowania jest pomoc pracowników Urzędu przy różnych do wyjaśnienia sprawach.

Radna Maria Bąk zgłosiła drugi wniosek, aby obrady sesji odbywały się o godz. 1300.

Większość radnych poparła wniosek radnej Marii Bąk.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.

Za wnioskiem głosowało 10 radnych przy 2 głosach wstrzymujących.

Pani Burmistrz poinformowała, iż pojawił się inwestor z chęcią woli budowy

hodowli norek.

Inwestor gdy widzi negatywne nastawienie to się wycofuje. Dlatego oczekuje poparcia od nas. Ja jest za, bo każdy inwestor jest przez nas chołbiony.

Dlatego taką informację przedkładam państwu. Na dzień dzisiejszy fermy norek są teraz dobrze zabezpieczone. Uważam, że to jest dobra informacja.

Następną sprawą jaką chciałabym przekazać to pożar w budynku na ul. Armii Krajowej. Rozważamy w jaki sposób można tym ludziom tam mieszkającym pomóc.

Prokuratura zakończyła swoje postępowanie. Trwają prace porządkowe. Skarbnik gminy prowadzi rozmowy z firmą ubezpieczeniową. Wszystkie budynki, które są w naszym zarządzie są ubezpieczone.

Na bieżąco będziemy państwa informować o zakresie prac, które będą w tym budynku wykonywane.

Ad. pkt 5 ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz.

1610.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-03-2011 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 09:56