Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr LI/324/2010


UCHWAŁA NR LI / 324 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111,nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 154.725,-

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 19.758,-zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 19.758,-zł

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 19.758,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 801 Oświata i wychowanie 276,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 276,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 276,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 49.106-zł

rozdział 80116 Zasiłki stałe 7.965,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.965,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85295 Pozostała działalność 41.141,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 41.141,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45.585,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45.585,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 45.585,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 40.000,-zł

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 40.000,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.000,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 154.725,-zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10.000,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,-zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 19.758,-zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 19.758,-zł

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.300,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 417,-zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.165,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.507,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.801,-zł

§ 4410 Zakup usług pozostałych 500,-zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 2.000,-zł

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 2.000,-zł

budżetowych

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2.000,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 276,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 276,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 276,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 49.106,-zł

rozdział 85216 Zasiłki stałe 7.965,-zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 7.965,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 41.141,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (dożywianie) 41.141,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45.585,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45.585,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 45.585,-zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.000,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 23.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 23.000,-zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 17-11-2010 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2010 13:03