Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr L/2010 z dn.29.10.2010 r.


Protokół Nr L/2010

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 29 października 2010 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 13

Obecnych na sesji - 13

Obrady sesji zakończono o godz. 1350

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad L Sesji

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

oznaczonej numerem działki 21/4 położonej w obrębie Anielino,

2.2. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

oznaczonych numerami działek 15/2,15/3 i 15/4 położonych w

mieście Dobra przy ulicy Dąbrowskiego,

2.3. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

oznaczonej numerem działki 196/4 położonej w obrębie

Krzemienna,

2.4. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 196/5 położonej w obrębie Krzemienna,

2.5. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych

w ewidencji gruntów numerami działek 196/1 i 196/2 położonej we

wsi Krzemienna,

2.6. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 122 położonej we wsi Dobropole,

2.7. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w

sprawie należności pieniężnych w przypadkach, w których ulga

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób

uprawnionych do udzielania tych ulg,

2.8. w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów

komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników

bezodpływowych na terenie Gminy Dobra.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Damian Padziński zgasił wniosek o wycofanie z projektu porządku obrad sesji w punkcie 2 „podjęcie uchwał” punkt 2.8., uzasadniając trudną sytuacją materialną mieszkańców gminy. Uważa on jak i pozostali radni, że z taką decyzją trzeba poczekać do nowego roku.

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o wycofaniu w/w uchwały, głosując 13za - jednogłośnie.

Porządek obrad wraz z naniesionymi i wprowadzonymi zmianami

został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokóły z poprzednich sesji były wyłożone do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed obradami sesji.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią.

Wobec tego, ze nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołów zostały poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokóły zostały przyjęte - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej

numerem działki 21/4 położonej w obrębie Anielino.

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - Użytki zielone słabe.

Radni bez uwag przyjęli uchwałę.

Uchwała Nr L/317/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 21/4 położonej w obrębie Anielino została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

oznaczonych numerami działek 15/2, 15/3 i 15/4 położonych w mieście

Dobra przy ulicy Dąbrowskiego

Sekretarz wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr L/318/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 15/2, 15/3 i 15/4 położonych w mieście Dobra przy ulicy Dąbrowskiego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej

numerem działki 196/4 położonej w obrębie Krzemienna

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze bez przetargowej dla najemcy. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - zabudowa mieszkaniowa.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr L/319/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 196/4 położonej w obrębie Krzemienna została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 196/5 położonej w obrębie Krzemienna

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - zabudowa mieszkaniowa.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr L/320/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 października w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 196/5 położonej w obrębie Krzemienna została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w

ewidencji gruntów numerami działek 196/1 i 196/2 położonych we wsi

Krzemienna

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż wydzielonych działek niezabudowanych na rzecz Krzysztofa Karaźniewicza współwłaściciela w/w działek w drodze bez przetargowej w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

W stanie istniejącym na działkach znajduje się ogrodzenie z bramą wejściową do posesji sąsiednich. Z uwagi na swoją niewielką powierzchnię oraz już istniejącą zabudowę ogrodzeniem i pełnioną funkcję dojścia do posesji, sprzedaż działek wpłynie na polepszenie użytkowania i zagospodarowania działek pana Krzysztofa Karaźniewicza i Pana Jana Garbowskiego.

Uchwała Nr L/321/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 196/1 i 196/2 położonej we wsi Krzemienna została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 122 położonej we wsi Dobropole

Sekretarz wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr L/322/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 122 położonej we wsi Dobropole została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sprawie

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób

uprawnionych do udzielania tych ulg

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przepadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym, w oparciu o obowiązujące przepis.

Zgodnie z w/w ustawą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Radni poparli program i bez uwag przyjęli.

Uchwała Nr L/323/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sprawie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Uwag, zapytań i zgłoszonych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 1350 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 10-11-2010 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2010 09:36