Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XLVIII/2010 z dn.30-09-2010


Protokół Nr XLVIII/2010

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 września 2010 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 13

Obrady sesji zakończono o godz. 1410

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XLVIII Sesji

- przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie,

2.2. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,

2.3. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 127/7 położonej w Dobrej przy ulicy

Reymonta,

2.4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w

art.3 ust.3 ustawy o działalności w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji,

2.5. w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Gimnazjum w

Dobrej

2.6. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Siekiera wprowadziła uchwały:

- w sprawie wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej

Organizacji Turystycznej,

- sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem

działki 233 położonej w obrębie Bienice,

- w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta,

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Dobra, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów

finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze oraz informację z

działalności Burmistrza między sesjami.

Porządek obrad wraz z naniesionymi i wprowadzonymi zmianami

został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z XLV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed obradami sesji.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec tego, ze nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Zespołu

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kowalczyk wyjaśniła, że zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołu interdyscyplinarnego i zgodnie z ustawą Rada gminy określa w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Radni bez uwag przyjęli uchwałę.

Uchwała Nr XLVIII/306/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Pani Kierownik OPS - wyjaśniła, iż w związku ze zmianą przepisów prawnych w oparciu, o które działa Ośrodek i rozszerzeniem zadań zachodzi konieczność aktualizacji statutu wyżej wymienionej jednostki.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 127/7 położonej w Dobrej przy ulicy Reymonta

Pani Burmistrz wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/308/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 127/7 położonej w dobrej przy ulicy Reymonta została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Pani Burmistrz wyjaśniła, że zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organy administracji publicznej prowadząc działalność w sferze zadań publicznych winny konsultować projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XLVIII/309/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie skargi dotyczącej Dyrektora Gimnazjum w Dobrej

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że pismem z dnia 30 sierpnia 2010 roku Pani Teresa Gawlikowska złożyła skargę na działania Dyrektor Gimnazjum w przedmiocie prawidłowego przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z języka niemieckiego.

W trakcie rozpatrywania skargi, Rada Miejska zapoznała się z zebraną dokumentacją oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektor Gimnazjum oraz p. Teresę Gawlikowską w sprawie stwierdziła, co następuje:

  • protokół kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, nie wykazał uchybień w procedurze oceniania uczennicy i przebiegu egzaminu poprawkowego,

  • kwestia sporna, dotycząca dopuszczenia do egzaminu poprawkowego innej uczennicy gimnazjum, w ocenie rady nie miała wpływu na wynik egzaminu Klaudii Gawlikowskiej,

  • różnice zdań stron, czyli p. Teresy Gawlikowskiej i p. Urszuli Kołodziejczyk, nie podlegały ocenie rady.

Wobec powyższego skargę na działania Dyrektor Gimnazjum rada uznała za nie zasadną

Uchwała Nr XLVIII/310/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Gimnazjum w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, że w §1 przyjmujemy środki w wysokości ;

1. 30.744,-zł. refundacja wydatków na termomodernizację z lat ubiegłych

2. 344.795,66,-zł. zaliczka dotacji z NFOŚ i GW na termomodernizację

gimnazjum i szkoły podstawowej w Dobrej.

3. 500 zł. dotacja na Powszechny Spis Rolny 2010 rok.

4. 3.863.-zł. sprzedaż złomu- grzejniki, po termomodernizacji w szkole

podstawowej w Dobrej.

5. 304.000,- zł. dotacja Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska

Orlik 2012.

6. 304.000,-zł.dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy

boiska Orlik 2012.

7.268.373,-zł.dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu

płyty boiska sportowego w Dobrej.

W§ 2 Przyjmujemy do planu wydatków kwoty jak w § 1, z tym że refundację termo (30.744 zł) przyjmujemy na zwiększenia planu wydatków na oczyszczanie miast i wsi a wpływy ze sprzedaży złomu, przyjmujemy na zakupy materiałów remontowych w szkole podstawowej.

W§ 3 zmiany paragrafów wydatkowych oraz przesunięcia korygujące w rozdziałach.

W § 4 Dokonujemy zmian pomiędzy rozdziałami:

1. z dróg gminnych przesuwamy kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na remont ulicy powiatowej Dąbrowskiego,

2. z rozdziału Ochrona i konserwacja zabytków przesuwamy kwotę 40.000 zł. na pozostałą działalność tj. wydatki związane z organizacją Jarmarku i Dożynki, gdyż wydatki w tym rozdziale przekroczyły plan ze względu na długotrwałe rozliczenie z PROW napisanego na organizację jarmarku. Refundacja wydatków nastąpi w tym roku.

W § 5rozwiązujemy rezerwę ogólną na:

1. 20.000,-zł. na oczyszczanie miast i wsi

2. 10.000,zł. na utrzymanie zieleni

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/311/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej

Organizacji Turystycznej

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała, że utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej jest zgodne z polityką państwa w zakresie gospodarki turystycznej w kraju Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. Lot to przewidziana ustawowo forma współpracy samorządu lokalnego z branżą turystyczna, mająca na celu integrację środowiska zainteresowanego rozwojem turystyki w regionie, tworzenie produktów turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej. Lokalna Organizacja Turystyczna - jako forma stowarzyszenia stwarza także możliwości ubiegania się o środki z programów i funduszy Unii Europejskiej m.in. w celu rozbudowania infrastruktury turystycznej. Brak w strukturach LOT-u

Radni poparli program i bez uwag przyjęli.

Uchwała Nr XLVIII/312/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem dziasłki233 położonej w obrębie Bienice

Pani Burmistrz - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest jako grunty orne średnio korzystne.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/313/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 233 położonej w obrębie Bienice została przyjęta przez Rade - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, iż niniejszy projekt uchwały został dostosowany do wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

Radni żadnych uwag do projektu w/w uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XLVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Dobra, kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu

wykonania planów gminnych instytucji kultury za I półrocze

Skarbnik Gminy - wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która zawiera nowe uregulowania prawne dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdań za I półrocze, organ stanowiący - Rada miejska, mas obowiązek określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XZLVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

P. Burmistrz podziękowała sołtysom wsi za bardzo dobre reprezentowanie naszej gminy na dożynkach powiatowych.

Jest im bardzo wdzięczna, bo jak co roku reprezentują i zajmują czołowe miejsca w różnych konkursach i dyscyplinach.

Innych uwag zapytań i zgłoszonych wniosków nie było.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 1110 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 02-11-2010 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 02-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2010 10:09