Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XLVII/2010 z dn.27.08.2010 r.


Protokół Nr XLVII/2010

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 14

Obrady sesji zakończono o godz. 1430

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XLVII Sesji

- przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie przyjęcia zmiany statutu celowego Związku Gmin R-XXI

z siedzibą w Nowogardzie ,

2.2. w sprawie przyjęcia zmiany statutu celowego Związku Gmin R-XXI

z siedzibą w Nowogardzie,

2.3. w sprawie wygaśnięcia uchwały o przekazaniu nieruchomości i

mienia ruchomego,

2.4. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok,

2.5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest na terenie gminy Dobra.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z XLV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed obradami sesji.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec tego, ze nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z

siedzibą w Nowogardzie

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - że obecne zapisy statutu nie precyzują iż związek ma realizować określone zadania własne na terenie gmin członkowskich. Statut należy więc zmienić, zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 49 wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami. W statucie należało wskazać, że usługi świadczone przez Związek na rzecz gmin - uczestników Związku.

Radni bez uwag przyjęli uchwałę.

Uchwała Nr XLVII/301/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjecia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Pani Burmistrz -wyjaśniła, iż organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku. Członkowie Zarządu Związku - poza Przewodniczącym Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu swej pracy w Zarządzie Związku. Z pracą w Zarządzie Związku łączą się wydatki związane z wypełnieniem obowiązku związanego z uczestnictwem w posiedzeniach Zarządu, zwoływanych nie rzadziej jak raz w miesiącu, udział w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach itp., które obciążają Związek. Obecne brzmienie statutu nie reguluje tej kwestii, zatem zachodzi konieczność zmiany statutu Związku zgodnie z projektem tejże uchwały.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVII/302/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie wygaśnięcia uchwały o przekazaniu nieruchomości i mienia ruchomego

Pani Burmistrz wyjaśniła, że Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie nie dotrzymali terminu formalnego przejęcia majątku. Ostateczny termin nie był terminem wyznaczonym jako pierwszy, w związku z tym radni jednogłośnie proponują, aby poprzednią uchwałę o przekazaniu nieruchomości i mienia ruchomego uchylić i sprawę uznać już ostatecznie za zakończoną.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLVII/303/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia uchwały o przekazaniu nieruchomości i mienia ruchomego została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, że w §1 przyjmujemy środki w wysokości ;

1. 7.858,-zł. dotacja na Powszechny Spis Rolny 2010

2. 5.581,-zł. dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych

3. 22.840.-zł. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w

ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.

„Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku

powodziowego na cele edukacyjne.

4. 14.500,-zł - darowizny na Jarmark Doberski

W § 2 Przyjmujemy do planu wydatków kwoty jak w §1,

W § 3 Zmiany paragrafów wydatkowanych oraz przesunięcia korygujące w rozdziałach

W § 4 Dokonujemy zmian pomiędzy rozdziałami:

1. z dróg gminnych przesuwamy kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na remont ulicy powiatowej Dąbrowskiego,

2. z rozdziału utrzymanie zieleni przesuwamy kwotę 15.000 zł. na oczyszczanie miasta, gdyż wydatki w tym rozdziale przekroczyły plan ze względu na duze wydatki oczyszczania zimowego.

W § 5 rozwiązujemy rezerwę ogólną na:

1. 2.920,-zł na współorganizację ze Starostwem Powiatowym i pozostałymi gminami powiatu, obozu dla dzieci z terenów po powodziowych,

2. 1.300.- zł. na opłacenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli występujących o nadanie wyższego stopnia zawodowego.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XLVII/304/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobra”

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała, że zgodnie z zapisami umieszczonymi w Programie Oczyszczania Kraju z azbestu w latach 2009-2032 przyjętym w dniu 14 lipca 2009 roku przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Gminy mają obowiązek opracować „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” występujących na jej terenie.

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobra” został opracowany w celu realizacji powyższego obowiązku.

Dokument ten w sposobów przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacja nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, główne tezy wynikające z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu w latach 2009 - 2032” i ich odniesienie do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie naszej gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.

Radni poparli program i bez uwag przyjęli.

Uchwała Nr XLVII/305/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbest i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobra” została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pracownik Urzędu Miejskiego p. Sebastian Kuran zajmujący się sprawami inwestycji zapoznał radnych jak przebiegają prace inwestycyjne i jakie zostały rozstrzygnięte -ogłoszone przetargi.

 1. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Remont nawierzchni ulicy Słonecznej w Dobrej”, polegający na: mechanicznym rozebraniu części podbudowy betonowej, mechanicznym czyszczeniu nawierzchni drogowej, skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem, częściowym wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm o powierzchni 1 586,49 m2.

 2. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” dla zadania nr 19 - Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrej, oraz zadanie nr 20 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej. Zadanie to było współfinansowane ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, w ramach działania 9.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Priorytet IX - Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna.

 1. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: Budowę kompleksu boisk „Moje boisko Orlik - 2012”w Dobrej. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zespołu boisk sportowych, do piłki nożnej i wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego boisk wraz z ich oświetleniem w Dobrej przy ul. Reymonta (teren oznaczony geodezyjnie jako dz. nr 148/2, 150/2, 151, 102 - obręb Dobra), w ramach zadania ,,Moje boisko - Orlik 2012”, zgodnie z projektem budowlanym.

 1. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000 zł”, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 r. obejmującego wkład własny Gminy na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Podpisano:

 1. W związku z przystąpieniem Gminy Dobra do Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych, realizowanych ze środków państwa w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

Rozpoczęto:

 1. Budowę kompleksu boisk „Moje boisko Orlik - 2012”w Dobrej. Inwestycja polega na wykonaniu zespołu boisk sportowych, do piłki nożnej i wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego boisk wraz z ich oświetleniem w Dobrej przy ul. Reymonta (teren oznaczony geodezyjnie jako dz. nr 148/2, 150/2, 151, 102 - obręb Dobra), w ramach zadania ,,Moje boisko - Orlik 2012”, zgodnie z projektem budowlanym. Firma, która wykonuje inwestycję to Sportprojekt ze Szczecina, który złożył najniższa ofertę w wysokości: 894.216,55 zł.

Zakończono:

 1. Na podstawie Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Łobzie została wykonana aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz Biblioteki Publicznej w Dobrej.

 2. Zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  w Łobzie nakazującą Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ofiar Katynia 28 w Dobrej, usunięto nieprawidłowości powodujących zagrzybienie i zawilgocenie lokali mieszkalnych poprzez: naprawę izolacji pionowej i powiązanie jej z izolacją poziomą piwnic oraz wykonanie drenażu opaskowego, wykonanie termoizolacji budynku, wymianę orynnowania i rur spustowych oraz wykonanie obróbek ścian szczytowych, kompleksową naprawę kominów, wykonanie prawidłowej wentylacji w stolarce okiennej.

 1. Wykonano „Remont nawierzchni ulicy Słonecznej w Dobrej”, polegający na: mechanicznym rozebraniu części podbudowy betonowej, mechanicznym czyszczeniu nawierzchni drogowej, skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem, częściowym wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm o powierzchni 1 586,49 m2, o łącznej wartości 128 369,14 złotych.

 2. Wykonano „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” dla zadania nr 19 - Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrej, oraz zadanie nr 20 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrej polegała na: ociepleniu stropu poddasza - maty z wełny mineralnej, wymianie okien drewnianych na PCV - 27 szt, wymianie starych drzwi zewnętrznych - 2 szt, ociepleniu ścian przy gruncie, modernizacji instalacji c.o. - wymiana grzejników na płytowe (44 szt.), wymianie pionów i poziomów na miedziane, hermetyzacji i regulacji. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej polegała na: ociepleniu stropu poddasza, ociepleniu stropodachu, wymianie okien drewnianych na PCV - 58 szt, wymianie starych drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV - 4 szt, ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu ścian przy gruncie, modernizacji instalacji c.o. - kompleksowej wymianie instalacji c.o. - 100 grzejników, hermetyzacji i regulacji. Zadanie to było współfinansowane ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, w ramach działania 9.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Priorytet IX - Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 033 249,57 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie do 50% wartości zamówienia.

 3. Zakończono remont nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Mickiewicza w Dobrej, polegający na utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej. Prace obejmowały usunięcie istniejącego podłoża, wykonanie nowej podsypki cementowo-piaskowej oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm.

 4. Na podstawie podpisanego Porozumienia w dniu 26 marca 2010 roku
  ze Starostwem Powiatowym w Łobzie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Łobzie, zakończono prace dotyczące przebudowy nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów indywidualnych na ul. Dąbrowskiego w Dobrej o łącznej długości 540 mb. Łączny koszty Gminy Dobra wyniósł około 50 tys. Na tą kwotę składała się robocizna, zakup cementu do wykonania ław betonowych oraz kruszywa do wykonania podbudowy chodników i wjazdów indywidualnych do posesji.

Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 1430 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-10-2010 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2010 10:06