Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLVIII/314/2010


UCHWAŁA NR XLVIII / 314 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta. Na podstawie art. 234 do art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. W celu opracowania projektu budżetu gminy, określa się procedurę jego tworzenia.

I Etap - prace przygotowawcze

 1. Podległe gminie jednostki organizacyjne , opracowują materiały planistyczne na rok

następny, dotyczące ich jednostek i przekazują je Skarbnikowi Gminy do dnia 5 października każdego roku.

 1. Samorządy mieszkańców, stowarzyszenia, kluby sportowe itp. mogą składać

Skarbnikowi Gminy wnioski na dofinansowanie swoich zadań z budżetu gminy do

dnia 30 września każdego roku.

Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane w projekcie

budżetu.

3. Burmistrz zobowiązuje kierowników referatów i pracowników

na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego - do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych, w terminie do 5 października każdego roku.

4. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Gminy

opracowane przez jej jednostki organizacyjne - powinny zawierać:

a - wielkość planowanych przychodów z działalności usługowej podlegającej

dotowaniu;

b - wielkość kosztów bieżących tej działalności;

c - wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy;

d - planowany wskaźnik rentowności gminy oraz kalkulację i uzasadnienie

przyjętych w materiałach wielkości.

§ 2. II Etap - tworzenie projektu budżetu

1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych i złożonych wniosków, jak

również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych

i subwencji z budżetu państwa - Skarbnik zobowiązany jest opracować zbiorcze

zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu i przedłożyć Burmistrzowi

wraz z objaśnieniami w terminie do dnia 25 października każdego roku.

2. Na podstawie złożonego zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków, Burmistrz wraz ze Skarbnikiem, dokonują uzgodnienia planów dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy w terminie do 5 listopada każdego roku.

3. Po uzgodnieniach, o których mowa w ust. 2, Skarbnik opracowuje projekt budżetu gminy w terminie do 12 listopada każdego roku.

§ 3. III Etap - prace uchwałodawcze

1. Opracowany, na podstawie przedłożonych przez Skarbnika materiałów, projekt

budżetu, Burmistrz przekłada wraz objaśnieniami Radzie Miejskiej do 15 listopada

roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Opracowany projekt budżetu Burmistrz Gminy przesyła Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w terminie ustawowym, t. j. do dnia 15 listopada roku

poprzedzającego rok budżetowy..

§ 4.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła projekt budżetu wraz z materiałami

informacyjnymi radnym i komisjom Rady.

 1. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają

posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.

 1. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku

przewidzianego w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

§ 5.

 1. Burmistrz Gminy po zapoznaniu się z opiniami radnych i komisji Rady przekazanymi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej, przedkłada Radzie Miejskiej skorygowany projekt budżetu w terminie 7 dni od dnia uzyskania materiałów od Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 1. Nie uwzględnione w projekcie budżetu wnioski wymagają uzasadnienia Burmistrza.

§ 6.

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,

 2. odczytanie stanowisk Komisji,

 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 4. odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy,

 5. dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 7.

W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Miejską przed końcem

roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Burmistrza projekt

budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej Gminy nie dłużej jednak niż

do 31 stycznia roku następnego.

§ 8.

Projekt budżetu składa się z projektu uchwały budżetowej oraz załączników

dotyczących:

 1. prognozowanych dochodów budżetu według źródeł w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

 2. wydatków budżetu w szczegółowości działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

  1. wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

  2. wydatków majątkowych;

 3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;

 4. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień;

 5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

 6. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących:

  1. z budżetu Unii Europejskiej ,

  2. z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

  3. z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi;

  4. z innych źródeł.

 7. kwot przeznaczonych na dotacje na realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego i spoza tej sfery;

 8. kwot dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego;

 9. kwot dotacji dla instytucji kultury, których organizatorem jest gmina ;

 10. kwot dotacji dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych;

 11. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

 12. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

 13. źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy;

 14. przychodów i rozchodów budżetu gminy;

 15. planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych;

 16. wielkości środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw).

§ 9. 1. W projekcie uchwały budżetowej:

a) ustala się wysokość rezerw: ogólnej i celowych;

b) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych;

c) ustanawia się upoważnienia dla Burmistrza stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.

 1. Do projektu budżetu dołącza się objaśnienia, które obejmują:

 1. w zakresie dochodów zawierają omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji,

 2. w zakresie wydatków zawierają uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem:

  1. wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetowe

w szczegółowości do działów i rozdziałów ,

b) dotacji udzielanych z budżetu ( jednostki dotowane),

c) wydatki na inwestycje,

d) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone Gminie.

 1. omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego

oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego i pożyczek.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i miasta

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-10-2010 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2010 10:02