Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVLIII/311/2010


UCHWAŁA NR XLVIII / 311 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111,nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 1.256.275,66

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 375.539,66

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 375.539,66

§ 6617 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 30.744,-zł

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 6617 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 344.795,66zł

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 750 Administracja publiczna 4.363,-zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne 500,-

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 500,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 75095 Pozostałą działalność 3.863,-

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.863,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 876.373,-

rozdział 92601 Obiekty sportowe 876.373,-

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 304.000,-zł

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 304.000,-zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 268.373,-zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 1.256.275,66zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 344.795,66

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 344.795,66

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 344.795,66zł

w dziale 750 Administracja publiczna 500,-zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne 500,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 425,34zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,24zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,42zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 3.863,-zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.863,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.863,-zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.744,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30.744,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 30.744,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 876.373,-zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe 876.373,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 608.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268.373,-zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-zł

2)w dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zmniejsza się wydatki o kwotę 33,61

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,61 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 33,61

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,91 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,69 zł

3)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

zmniejsza się wydatki o kwotę 1.900,-

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.500,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 1.900,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.900,-zł

4)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,-zł

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami w ramach działów:

1)w dziale 600 Transport i łączność

zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,-zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,-zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 5.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

2)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejsza się wydatki o kwotę 400,-zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 400,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 400,-zł

rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji 400,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 400,-zł

3)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,-zł

rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 40.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 40.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,-zł

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 30.000,-zł

zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,- zł

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy 30.000,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,-zł

1)w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,-zł

2) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,-zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-10-2010 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2010 09:59