Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVIII-256-2009


UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2009

RADY MIEJSKIEJ w Dobrej

z dnia 12 listopada roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 , art. 15 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dobrej i zapoznaniu się z analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania - Rada Miejska w Dobrej uchwala się co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru administracyjnego miasta Dobra.

2. Granice terenu objętego planem określa załącznik nr 1.

§ 2. Załącznik mapowy dla planu z § 1 ust. 1 zostanie sporządzony w skali 1:1000.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/256/2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 12 listopada 2009r

0x08 graphic

UMOWA

projekt

Zawarta w dniu ……………….. 2009 r. pomiędzy:

1. GMINĄ DOBRA,

reprezentowaną przez Barbarę Wilczek - Burmistrza Dobrej,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

2. ARKTURUS NIERUCHOMOŚCI Beata Uberna, Tomasz Uberna, Kazimierz Keller S.C., ul. Konstytucji 3.Maja 25, 72-100 Goleniów, NIP 856-181-08-64,

reprezentowaną przez Beatę Ubernę,

zwaną dalej „Inwestorem”

a

3. Pracownią: PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Wojciech Górewicz, ul. Moczyńskiego 1, 70-492 Szczecin, z siedzibą przy ul. M. K. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, NIP 852-000-55-51

zwaną dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZ

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren działek nr 516/1÷516/60 oraz część ulicy 3. Maja w obrębie Dobra.

(zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o p. i z. p. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu na wniosek Burmistrza.

1. Analiza

Teren objęty planem stanowi zadrzewione nieruchomości prywatne położone we południowej części obrębu Dobra, przy ulicy 3. Maja, prowadzącej w kierunku jeziora Dobre.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dobra, przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/243/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 6 grudnia 2001r. , teren objęty uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu przeznaczony jest na cele turystyki i rekreacji.

Celem sporządzenia planu jest uzyskanie jednorodnego układu funkcjonalno-przestrzennego, stanowiącego o ładzie przestrzennym, z określeniem szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględniających ochronę walorów przyrodniczych, w tym szczególnego położenia na terenie leśnym. Plan winien określić warunki zabudowy i zagospodarowania z ograniczeniem wycinki zieleni leśnej do niezbędnego minimum, umożliwiające zachowanie leśnego charakteru terenu.

Delimitacja obszaru jak również przewidywana funkcja i zagospodarowanie terenu w planie będzie zgodne z ustaleniami studium.

2. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) stosownie do przedmiotu planu, w tym m.in.: przeznaczenie terenu, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Ustala się rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000. Na potrzeby planu zostanie wykonany wtórnik sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000.

3. Załącznik graficzny

Załącznikiem do niniejszej analizy jest wyrys z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dobra, z oznaczeniem obszarowego zakresu planu.

0x08 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 23-11-2009 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2009 15:12