Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVII/2009 z dnia 30-09-2009 r.


Protokół Nr XXXVII/2009

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 września 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 14

Nieobecni radni na sesji : Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz. 14:00

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXXVII Sesji

  • przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego

Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1. poddziałanie

9.1.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic

w jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 - 2013,

2.2. w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy

Dobra,

2.3. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na

2009 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie dwóch projektów uchwał w punkcie 2.4. i 2.5. następujących w sprawach:

  • zmiany uchwały nr XXXVI/236/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobra.

  • zmiany uchwały nr XXXVI/235/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r.

Powyższe uchwały wyjaśniła Pani Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera nie stanowią aktów prawa miejscowego, a tym samym nie będą opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Porządek obrad wraz z naniesioną poprawką w całości został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 14 głosami przy - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Głos zabrała Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że aby przystąpić do realizacji projektu należy podjąć uchwałę, która jest niezbędna do realizacji jego realizacji.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVII/240/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Dobra

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że z uwagi na fakt iż część świetlicy wiejskiej w miejscowości Tucze znajduje w się na działce prywatnej, należącej do Pani Małgorzaty Ilnickiej zachodzi konieczność uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. W tym celu należy dokonać podziału geodezyjnego działki nr 124 i w drodze umowy notarialnej przenieść nowo wydzieloną działkę na rzecz Gminy Dobra.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w.

Uchwała Nr XXXVII/241/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009

rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił następujące zmiany:

W §1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki :

w rozdziale 85395 w wysokości 2.654,05 zł. - niewykorzystane środki w roku 2008 za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy możemy wykorzystać w bieżącym roku.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 wprowadza się do budżetu gminy środki w rozdziale 85395 w wysokości 289.510,86 zł. - środki z Unii Europejskiej na projekt przedszkole w Dobrej oraz w rozdziale 85295 - 70.000 zł. dotacja z Ministerstwa Pracy na program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na konkurs „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego” i 27.440 zł. zwiększona dotacja na program państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W § 4 wydatki w wysokości dotacji z § 3 w podziale na paragrafy wydatkowe.

W § 5 i 6 zmniejszamy plan dochodów i wydatków datacji na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę niewykorzystaną.

W § 7 rozwiązuje się rezerwę ogólną na dodatkowe wynagrodzenia dla nauczyciela dla dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz zakup energii elektrycznej zużytej przy budowie zaplecza.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVII/242/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/236/2009 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście

Dobra

- w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/235/2009 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nazw ulic w mieście Dobra

Pani Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera wyjaśniła, że powyższe uchwały nie stanowią aktów prawa miejscowego, a tym samym nie spełniają przesłanek do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym należy podjąć obecnie przedstawione projekty uchwał.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowane zmiany uchwał.

Uchwała Nr XXXVII/243/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/236/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Uchwała Nr XXXVII/244/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/235/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nazw ulic w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Interpelacji, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 14:00 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 13-11-2009 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2009 12:22